PIS PPWOW

pis ppwow

ZAJĘCIA DODATKOWE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W OŁPINACH

                     W okresie od 03.11.2008r. do 19.12.2008r. w Publicznym Przedszkolu w Ołpinach prowadzone były zajęcia dodatkowe dotyczące wychowania zdrowotnego, finansowane ze środków Programu Integracji Społecznej Gminy Szerzyny.

Wychowanie zdrowotne jest jednym z zadań priorytetowych w rocznym planie pracy naszego przedszkola, dlatego wskazane było wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola o dodatkowe zajęcia. Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Proces ten powinien być oparty na zapewnieniu dzieciom wszystkich potrzeb zdrowotnych. Realizowane treści dotyczyły bezpośrednio profilaktyki zdrowotnej, czyli wszystkiego co wiąże się z dbałością o własne zdrowie, rozumieniem znaczenia zdrowia dla rozwoju człowieka. W toku działań nauczycieli promujących zdrowy styl życia dzieci poznały czynniki zagrażające zdrowiu, przyczyny powstawania niektórych chorób i sposoby zapobiegania im. Dowiedziały się, jak unikać sytuacji wpływających niekorzystnie na ich zdrowie i poznały sposoby przeciwdziałania ich skutkom. Troska o własne zdrowie to również  umiejętność dbania o własne zmysły, posługiwanie się umiarkowanym głosem, unikanie hałasu. To także uczenie się opanowywania własnych, gwałtownych reakcji emocjonalnych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Wzajemne relacje dzieci w grupie a także ich relacje z nauczycielem wpływają na zdrowie dziecka. Poprzez cykl zajęć wychowania zdrowotnego dzieci doświadczyły samodzielności oraz poznały zasady zdrowego odżywiania. Zrozumiały potrzebę powstrzymywania się od jedzenia czy picia produktów szkodliwych dla zdrowia. Ponieważ edukacja zdrowotna jest procesem długotrwałym i złożonym, zdeterminowanym czynnikami środowiskowymi, została nawiązana współpraca z rodzicami w realizacji treści dotyczących wychowania zdrowotnego.

Zajęcia odbywały się 3 godziny w tygodniu: 1 godz./tydz. w każdej z trzech grup wiekowych, liczących co najmniej 20 dzieci, w oparciu o opracowany spójny program. W pracy z dziećmi zastosowano następujące formy wychowania zdrowotnego: inscenizacja, teatrzyk, nauka wiersza, piosenek, rozmowa pod hasłem: Dbam o zdrowie. Przedszkolaki pod kierunkiem nauczycieli opracowały teatrzyk pt. Brudas i i kotki i zaprezentowały dla dzieci z PP w Szerzynach i I kl. Sz. P. W Ołpinach. Poczęstunek został przygotowany przy udziale dzieci: kanapki, sałatka owocowa, sok. Zorganizowano konkurs plastyczny „Jak wygląda witamina”, w którym wzięły udział przedszkolaki wraz z rodzicami oraz dzieci nie uczęszczające do przedszkola. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem. Napłynęło wiele prac wykonanych ciekawymi technikami. Jury ustaliło I, II, III miejsce oraz przyznało wyróżnienie. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Zakupiono materiały dydaktyczne, książki o tematyce zdrowotnej oraz  przybory do ćwiczeń sportowych.

           Dzięki prowadzonym zajęciom dzieci nabyły czynną postawę wobec zdrowia własnego i innych oraz ukształtowały nawyki higieniczno – kulturalne. Nauczone piosenki, tańce, opracowany teatrzyk dzieci zaprezentowały na uroczystościach przedszkolnych. W przygotowywaniu i udziale w uroczystościach nastąpiła integracja pokoleniowa uczestników zajęć. Dzieci nabyły pewności siebie i podniosła się ich samoocena.

 Małgorzata Grędel

        „Rozwój mowy i języka dzieci przedszkolnych w Ołpinach”

  projekt finansowany ze środków Programu Integracji Społecznej  w ramach Programu Wspierania Obszarów Wiejskich Gminy Szerzyny

 

 

Według psychologów mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka, a szczególnie na jego powodzenie w szkole. Daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, własnych opinii i uczuć. Sposób komunikowania się wpływa na sukcesy edukacyjne, zawodowe oraz stosunki z innymi dziećmi. Dlatego tak ważne jest jak najwcześniejsze (tj. już od przedszkola) doskonalenie sprawności związanych z mową. Wczesne rozpoznanie zaburzeń przez logopedę, dobrze prowadzone zajęcia wyrównawcze i systematyczna pomoc rodziców może wyrównać defekty rozwojowe i usunąć trudności, które będą nawarstwiały się w czasie nauki szkolnej.

Celem projektu było stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy dzieci oraz doskonalenie wymowy już ukształtowanej. Zaplanowano i przeprowadzono  cykl 12 zajęć po 30min. Działania realizowane były od 1.09.2010r.- 20.09.2010r. W zajęciach brało udział 45 dzieci 5,6 –letnich.

Dzieci biorące udział w powyższym projekcie wdrażane były do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy.

Na zajęciach dodatkowych z logopedii usprawniano narządy artykulacyjne poprzez ćwiczenia warg, języka, podniebienia. Doskonalono umiejętność odbierania i rozpoznawania dźwięków poprzez różnego rodzaju ćwiczenia słuchowe. Zadbano również o ustalenie prawidłowego toru oddechowego, wydłużenie fazy wydechowej, poprawienie wydolności oddechu. W tym celu organizowano różnorodne ćwiczenia oddechowe. Poprzez omawianie historyjek, wypowiadania się na temat wysłuchanego opowiadania dzieci rozwijały mowę opowieściową, usprawniano funkcję językową w zakresie poprawnego budowania zdań. Do uatrakcyjnienia zajęć wykorzystano gry planszowe, loteryjki obrazkowe, układanki, malowanki, książki z zagadkami, bajki zakupione ze środków projektu.

W trakcie zajęć wspólnie z dziećmi wykonano plakaty i ulotki informujące o realizowanym projekcie. Dzieci miały również możliwość wyrażenia swoich przeżyć i wrażeń w pracach plastycznych. Malowały, rysowały, wykonały wydzierankę z kolorowego papieru.

W czasie trwania projektu zorganizowano wyjazd do kina „Marzenie” w Tarnowie na film pt. „Jak ukraść księżyc” nadawany w technice 3D. Celem tego wyjazdu było wzbogacanie słownictwa  dzieci i wdrażanie ich do obcowania z literaturą i sztuką.

Ważnym działaniem było zorganizowanie i przeprowadzenie wewnątrz przedszkolnego konkursu recytatorskiego „Wiersze przedszkolaka”. Konkurs ten cieszył się dużym zainteresowaniem. Wszystkie dzieci bardzo dobrze przygotowały się do prezentacji wybranego przez siebie utworu. Uczestnicy nagrodzeni zostali dyplomami i upominkami.

W ramach projektu przygotowano również uroczystość „Pasowania na starszaka i małego przedszkolaka”. W programie zaprezentowano min. wiersze i piosenki o przedszkolu oraz tańce. Ze środków pozyskanych z projektu przygotowano poczęstunek dla dzieci i ich rodziców.

 

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji i rozmów z rodzicami i dziećmi stwierdzam wysokie zainteresowanie, jak i zadowolenie z podjętych działań w ramach projektu „Rozwój mowy i języka dzieci przedszkolnych w Ołpinach”.

Małgorzata Grędel