Eko-Smyki

euro-smyki_smal

EKO-SMYKI – projekt realizowany w Publicznym Przedszkolu w Ołpinach

 

 

          Projekt EKO-SMYKI jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i stanowi Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkujących teren Gminy Szerzyny uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Ołpinach oraz ich rodziców. Konieczność zorganizowania zajęć dodatkowych z ekologii dla przedszkolaków oraz warsztatów dla rodziców „Dbamy o środowisko” wynika z potrzeb ochrony naturalnego środowiska, uświadomienia ekologicznego i budzenia wrażliwości Beneficjentów Ostatecznych na otaczający świat przyrody. Edukacja ekologiczna dzieci jest podstawą i warunkiem do racjonalnego postępowania w duchu szacunku do przyrody i jej ochrony.

Psychologowie, pedagodzy m.in. G. Dryden i J. Vos podkreślają jak ważny jest wiek przedszkolny w rozwoju dziecka, gdyż umysł jest bardzo chłonny a dzieci zdobywają wiedzę poprzez zabawę. Już w wieku przedszkolnym należy budzić świadomość poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego a także ukształtować nawyki proekologiczne.

Program zajęć dodatkowych dotyczy m. in.: ekonomicznego gospodarowania wodą, segregacji odpadów oraz zdrowego odżywiania. Dzieci biorą czynny udział w zabawach badawczych, doświadczeniach, obserwacjach, wykonują prace plastyczno-techniczne, śpiewają piosenki, wystawią teatrzyk nt. ekologii. Został zaplanowany konkurs plastyczny dla dzieci „Woda źródłem życia” oraz konkurs „Mistrz ekologii”.

Program warsztatów dla rodziców „Dbamy o środowisko” obejmuje m.in.: wpływ działalności człowieka na środowisko, woda – wartość deficytowa, gospodarowanie odpadami oraz ekologiczny ogród i rolnictwo.

Projekt zakłada też przeprowadzenie przez pedagoga cyklu spotkań na rzecz równości i poszanowania innych pt. „Jestem, więc…”

W ramach cross-financingu zostało przystosowane pomieszczenie sanitariatu do potrzeb przedszkolaków.

Zapewnienie dzieciom dodatkowych zajęć a rodzicom warsztatów nt. ekologii nie byłoby możliwe bez finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Małgorzata Grędel

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego