Historia Przedszkola

RYS HISTORYCZNY PRZEDSZKOLA

Państwowe Przedszkole w Ołpinach powstało w 1973r. z inicjatywy ówczesnego Gminnego Dyrektora Szkół w Szerzynach Jana Niezgody. Wchodziło w skład szkoły, a jego dyrektorem został Dyrektor Szkoły Podstawowej Julian Papciak. Pierwszym wychowawcą była Helena Król /Czeluśniak/, która pracowała przez okres jednego roku. W 1974r. zatrudniono nauczycielkę Marię Nigborowicz /Buś/. W roku 1976 powierzono jej stanowisko dyrektora przedszkola. Widząc potrzebę poprawy bazy lokalowej dyrektor przedszkola wraz z GDS opracowali koncepcję zaadaptowania parteru budynku byłej GRN na cele przedszkolne. Po skompletowaniu dokumentacji w 1978r. SKR w Ołpinach rozpoczęła prace adaptacyjno – remontowe. Przekazanie pomieszczeń przedszkolnych odbyło się 22.08.1979r. Na uwagę zasługuje społeczna praca rodziców w porządkowaniu pomieszczeń i obejścia przedszkolnego. Przedszkole było jednooddziałowe 7-godzinne. Na prośbę rodziców KO i W w Tarnowie przedłużyło czas pracy z 7 do 9 godzin dziennie z dniem 15.10.1979r. W 1980r. zatrudniono nauczycielkę Krystynę Duda. Nadzór został powierzony GDS a od 01.09.1985r. Inspektorowi Oświaty Stanisławowi Banaś.¹

W lipcu 1990r. rodzice w czynie społecznym dokonali remontu pustostanu pierwszego piętra budynku, w którym znajdowało się przedszkole. W tym roku nastąpiły zmiany organizacyjne administracji samorządowej i przedszkola zostały włączone do jej struktur. Po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły Eugeniuszem Sroką i Wójtem Gminy Szerzyny Tomaszem Pilchem dzieci w wieku przedszkolnym zostały objęte wychowaniem w przedszkolu.² Powstały dwa nowe oddziały. Ze Szkoły Podstawowej w Ołpinach zostały przeniesione dwie nauczycielki: Małgorzata Wójcik /Grędel/ i Renata Kluz /Jasiak/.

Zmieniała się nazwa: z Państwowego Przedszkola na Samorządowe Przedszkole a obecnie to Publiczne Przedszkole w Ołpinach. Placówka funkcjonuje jako trzyoddziałowa z 60 wychowankami. Jeden oddział 9-godzinny czynny w godzinach 7-16 oraz dwa oddziały 5-godzinne czynne od 8 do 13. W 2004r. na emeryturę przeszła Pani Dyrektor Maria Buś oraz nauczycielki Krystyna Duda i Władysława Dybaś. Stanowisko dyrektora pełni Małgorzata Grędel. Do pracy z dziećmi zatrudniono nauczycielki: Ewelinę Buś-Przyczynek, Ninę Solecką i Halinę Mikrut.

Na przestrzeni lat budynek przedszkolny podlegał modernizacji. Wykonano m.in.: doprowadzenie gazu, założenie instalacji c.o., więźbę dachową, pokrycie blachą, elewację budynku, modernizację zaplecza kuchennego, przebudowę kotłowni c.o., wymianę grzejników, doprowadzenie instalacji odgromowej do pełnej gotowości, montaż paneli podłogowych w sali nr 1 i na jadalni, sukcesywne doposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne, wyposażenie kuchni. Należy podkreślić duże zaangażowanie w prace remontowe gminnych władz oświatowych, rodziców i pracowników przedszkola.

Pracownicy przedszkola wg kolejności rozpoczęcia pracy:

  • Kadra nauczycielska: Helena Król, Maria Buś, Krystyna Duda, Małgorzata Grędel, Renata Jasiak, Władysława Dybaś, s. Stanisława Małek, s. Janina Witek, Małgorzata Mężyk, Ewelina Buś-Przyczynek, Nina Solecka, Halina Mikrut

  • Pracownicy administracyjo-obsługowi: Helena Marczyk, Zuzanna Duda, Maria Marczyk, Renata Bochenek, Zofia Sokulska, Zofia Mazur, Zofia Bordziłowska, Zofia Piekarz, Halina Kluz, Bogusława Zachacz, Maria Wszołek, Halina Polak

     

    Źródło:

    1. Folder „Jubileusz 30-lecia Publicznego Przedszkola w Ołpinach 1973-2003”, s.10
    2. Tamże, s.10

Modernizacja bazy lokalowej:

• Przebudowa kotłowni, doprowadzenie instalacji odgromowej do pełnej gotowości – 2005 r.
• Wymiana grzejników – 2006 r.
• Wymiana podłóg w salach zabaw ( położenie paneli zamiast płytek pcv) – 2007, 2008, 2010
• Zakup nowych kuchenek gazowych i lodówki – rok szk. 2007/08
• Wymiana stolarki okiennej, termoizolacja tj. ocieplenie ścian i stropu – rok 2008
• Modernizacja sanitariatu dla dzieci najmłodszych (łącznie z wymianą instalacji wod.-kan. i elektrycznej), współfinansowana z Programu Integracji Społecznej, zakup krzesełek dla dzieci, zabawek, gier – 2008 r.
• Zagospodarowanie terenu przed budynkiem przedszkola – posadzenie krzewów i kwiatów, zgodnie z realizacją projektu „Cztery pory roku w ogrodzie” w ramach programu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska „Szkoły dla ekorozwoju”, rok szk. 2008/09
• Doposażenie sal zabaw 10 stolików i 30 krzesełek współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, zgodnie z realizowanym projektem Euro-smyki. Zakup tablic ekspozycyjnych, gier, zabawek, szafek indywidualnych, magnetofonu, materiałów i strojów do spektaklu teatralnego, rok szk.2010/2011
• Modernizacja sanitariatu dla dzieci starszych, zakup dywanów, encyklopedii, książek, albumów, atlasów o treści przyrodniczej, instrumentów perkusyjnych, wieszaków na ręczniki, dozowników mydła, szczotek wc, koszy na śmieci, gablot do ekspozycji prac dzieci, zabawek, dier o treści ekologicznej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, zgodnie z realizowanym projektem Eko-smyki. rok szk.2010/2011
• Remont sprzętu na placu zabaw – 2011