O Nas

Publiczne Przedszkole w Ołpinach usytuowane jest w centrum miejscowości. Jest to przedszkole trzy-oddziałowe, które mieści się w budynku piętrowym. Na parterze znajdują się: sala zajęć oddziału I, zróżnicowanego pod względem wieku, zaplecze kuchenne, łazienka a na piętrze są dwie sale zabaw dzieci  pięcio i sześcioletnich, sala do zajęć korekcyjnych i łazienka. Sale do zajęć są jasne, dobrze wyposażone w zabawki i środki dydaktyczne. Wokół przedszkola jest ogród a w nim plac zabaw, rabaty kwiatowe, drzewa.

Celem przedszkola jest wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej a także wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

Misja Publicznego Przedszkola w Ołpinach:

  • Przedszkole jest dostępne dla każdego dziecka a personel otwarty na potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców

  • W przedszkolu każde dziecko osiąga sukces
  • Wszystkie dzieci traktowane są jednakowo, choć każde rozwija się indywidualnie

  • Przedszkole w realizacji programu wychowawczego koncentruje się na aspektach prozdrowotnych: kultura fizyczna, zdrowie psychiczne, żywienie, ekologia

  • Przedszkole dysponuje dobrą bazą dydaktyczną, by zabawy miały twórczy charakter

  • W przedszkolu personel współpracuje ze sobą dla dobra dziecka, jego rozwoju, zdrowia i bezpieczeństwa

  • Myślą przewodnią przedszkola jest: „Zdrowe, radosne i uśmiechnięte dziecko to szczęście dla rodziców i zadowolenie wychowawcy”

Dodatkowa oferta edukacyjna dotyczy nauczania języka angielskiego i ćwiczeń korekcyjnych. Przedszkole dba o rozwój duchowy – dzieci uczestniczą w katechezie a zdobyte wiadomości, pieśni mają odzwierciedlenie w nabożeństwach takich jak: różaniec, droga krzyżowa, majówka, adoracja i w uroczystościach przedszkolnych. Nauczyciele przygotowują dzieci do udziału w konkursach o zasięgu lokalnym, wojewódzkim czy ogólnopolskim. Wysoki poziom osiągają uroczystości otwarte, niektóre wpisane są na stałe w przedszkolny repertuar: spotkanie ze Św. Mikołajem, wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny. Dzieci biorą udział w uroczystościach lokalnych jak: dożynki, jasełka, zabawa sportowa. Przedszkole włącza się w akcje charytatywne np. zbiórka zabawek, słodyczy dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, „Góra Grosza”. Notatki na temat ważniejszych wydarzeń przedszkolnych zamieszczane są w lokalnej i ogólnopolskiej prasie. Wysokie efekty uzyskiwane w pracy wychowawczo – edukacyjnej są wynikiem ścisłej współpracy z rodzicami. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tuchowie, miejscowym Domem Kultury, przedszkolem i oddziałami przedszkolnymi z terenu gminy. Współpraca ze szkołą podstawową obejmuje zarówno nauczycieli jak i uczniów. Na całokształt efektów pracy wpływa również współpraca z parafią. Przedszkole bada losy absolwentów. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia , iż dzieci wszechstronnie się rozwijają, czerpią radość z poznawania świata, wierzą w swoje możliwości.

 Modernizacja bazy lokalowej:
•    Przebudowa kotłowni, doprowadzenie instalacji odgromowej do pełnej gotowości – 2005 r.
•    Wymiana grzejników – 2006 r.
•    Wymiana podłóg w salach zabaw ( położenie paneli zamiast płytek pcv) – 2007, 2008, 2010
•    Zakup nowych kuchenek gazowych i lodówki – rok szk. 2007/08
•    Wymiana  stolarki okiennej, termoizolacja tj. ocieplenie ścian i stropu –  rok 2008
•    Modernizacja sanitariatu dla dzieci najmłodszych (łącznie z wymianą instalacji wod.-kan. i elektrycznej), współfinansowana z Programu Integracji Społecznej, zakup krzesełek dla dzieci, zabawek, gier – 2008 r.
•    Zagospodarowanie terenu przed budynkiem przedszkola – posadzenie krzewów i kwiatów, zgodnie z realizacją projektu „Cztery pory roku w ogrodzie” w ramach programu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska „Szkoły dla ekorozwoju”, rok szk. 2008/09
•    Doposażenie sal zabaw 10 stolików i 30 krzesełek współfinansowane z Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, zgodnie z realizowanym projektem Euro-smyki. Zakup tablic ekspozycyjnych, gier, zabawek, szafek indywidualnych, magnetofonu, materiałów i strojów do spektaklu teatralnego, rok szk.2010/2011
•    Modernizacja sanitariatu dla dzieci starszych, zakup dywanów, encyklopedii, książek, albumów, atlasów o treści przyrodniczej, instrumentów perkusyjnych, wieszaków na ręczniki, dozowników mydła, szczotek wc, koszy na śmieci, gablot do ekspozycji prac dzieci, zabawek, dier o treści ekologicznej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, zgodnie z realizowanym projektem Eko-smyki. rok szk.2010/2011
•    Remont sprzętu na placu zabaw – 2011

Serdeczne podziękowania kierujemy do Tych,

dzięki którym Przedszkole zaistniało,dzięki którym istnieje i będzie istnieć.

Społeczność przedszkola